تبلیغات مثبت و منفی

تبلیغات تجاری از دو زاویه مثبت و منفی مطرح می شود. یکی عامل رونق اقتصادی، شناخت و بالا رفت فرهنگ مصرف متعادل با رویکرد به کیفیت کالا و عامل دیگر افزایش مصرف و به دلیل هیجان سازی تبلیغاتی است.«بهمن امامی» می گوید: «تبلیغات به عنوان ابزاری آگاهی بخش از اهمیت شایان توجه در دانش ارتباطات برخوردار است.»

 وی بر این باور است که در قلمرو تبلیغات هر ابزار ارتباطی که دارای مخاطبان انبوه باشد به مثابه یک رسانه محسوب می شود و اهمیت و ضرورت این وسیله از آنجا شروع می شود که هیچ کالا یا شرکت تجاری و تولیدی بدون معرفی خود به جامعه نمی تواند حیاتش را ادامه دهد.

 از سوی دیگر آرایه خدمات، ایجاد رقابت و گاه همکاری بهبود کمی و کیفی و کاهش هزینه کالاها از موارد مهمی است که به واسطه به کارگیری آن ها، تبلیغات مثبت مدیریت شده و تأثیرگذاری میسر می شود. اثر دیگر چنین تبلیغاتی کمک به اشاعه اطلاعات و تعالی فرهنگ عمومی است که باعث افزایش فروش، سرعت گردش سرمایه، سود، اعتبار حیثیت کالا، تنوع و نوآوری محصول می شود.

 تبدیل برخورد کاسبکارانه به رویکرد علمی اقتصاد، کاهش هزینه های حمل و نقل و توزیع، شفاف شدن و رونق در جغرافیای بازار، ایجاد رقابت، افزونی مداوم کیفیت کالا و در نهایت ایجاد انگیزه تصمیم گیری مخاطب در انتخاب و کیفیت کالا از دیگر محاسن و نکات تبلیغات مثبت است. وی به رغم برشمردن جنبه های مثبت تبلیغات، با ابراز تأسف می افزاید: «در ایران تأثیر تبلیغات کوتاه است.»