طراحی کاتالوگ

کاتالوگ نوعی از تبلیغات در عرصه تولید، تجارت وخدمات می باشد که می تواند در برقرار کردن ارتباط مستقیم و چگونگی انتقال مفاهیم و تبادل اطلاعات به مخاطب نقش به سزایی داشته باشد.

 تاریخچه کاتالوگ

از خلق کاتالوگ در جهان تبلیغات مدت زیادی نمی گذرد، در اواسط قرن بیستم انسان صنعتی و جامعه سرمایه داری آن زمان، لحظه ای توانست از کاتالوگ به عنوان یک وسیله تبلیغاتی استفاده کند که دیگر ابزارها و فکرهای گذشته چون اطلاعیه ها وتراکت های تک رنگ و معرفی های حضوری و لفظی، جوابگوی نیاز تولیدکنندگان نبود.

 به ناچار برای به وجود آوردن انگیزه، رقابت و معرفی بازار تولید و عرضه، اقدام به خلق شیوه نوینی از پدیده های گرافیکی کردند تا پیام گیرها بتوانند در فرصت مناسب و با شرح و تصاویری که در این وسیله تبلیغاتی درج شده بود، با تولیدات عرضه شده آن مرکز آشنا شوند.

 به وجود آمدن تنوع در تولیدات برای جامعه مصرفی و شکوفایی صنعت نوپای بعد از جنگ جهانی دوم، عرصه تبلیغات را چنان تحت تاثیر قرار داد که دیگر محصول تولید شده بدون تبلیغات وسیع، جایی در بازار آن زمان نداشت.

در نهایت تولیدکنندگان باید برای هدایت افکار وسیع جامعه چاره ای می اندیشیدند تا با روش جدیدتری بتوانند بازار موجود را از دست رقبا بگیرند و این امر مهم نیاز به نوآوری در عرصه گرافیک را باعث شد .