هر متصدی ماشین چاپی باید بتواند وضعیت داروی آب مورد استفاده در دستگاه چاپ را کنترل نماید. اندازه گیری میزان اسیدی بودن و رسانایی اطلاعات مفیدی در خصوص آن دسته از ویژگی های داروی آب، نظیر اندازه مجاز، میزان آلودگی و حتی مناسب بودن محصول برای کاربردی خاص را فراهم می نماید. آگاهی اندک در خصوص تئوری نهفته در ورای مفاهیم اسیدی بودن و رسانایی موجب درک بهتر ما از این ارقام می گردد.

تئوری میزان اسیدی بودن و رسانایی
بدون اینکه چندان وارد مسائل فنی شویم، اسیدی بودن عددی است بین صفر و ۱۴ که برای اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن داروی آب مورد استفاده قرار می گیرد. PH هفت به منزله خنثی بودن داروی آب است. کمتر از این میزان نشانگر اسیدی بودن و بیشتر بودن آن نشانه قلیایی بودن آن خواهد بود. با کمتر شدن این عدد بر اسیدی شدن داروی آب و با افزایش آن بر قلیایی بودن آن افزوده می شود. داروی آب اسیدی معمولا بین ۵/۳ تا ۵/۴ ، داروی آب خنثی حدود ۷، و محلول های بازی دارای دامنه ای بین ۱۰ تا ۱۲ هستند.

اکثر داروی های آب امروزی دارای مواد خنثی کننده هستند. بدین معنا که به گونه ای طراحی شده اند که حتی در صورت افزودن میزان اندکی مواد اسیدی یا قلیایی میزان اسیدیته خود را تا حد زیادی حفظ می کنند. بدین ترتیب، عملکرد داروی آب نیز در نتیجه آلوده شدن به مؤلفه های کاغذ و مرکب در طول کار دستگاه چاپ تأثیرناپذیر خواهد ماند. در نتیجه ایجاد یک سیستم خنثی کننده در داروی آب، اسیدیته مرکب نیز دستخوش تغییرات چشمگیری نمی گردد، چرا که میزان اسیدیته در دامنه معمولی داروی آب متغیر خواهد ماند.

به علت ماهیت مقیاس PH مورد استفاده، تغییر اندک در میزان PH نشان دهنده تغییرات عمده در میزان اسیدی بودن می باشد. قطره ای تغییر از PH 5/4 به ۵/۳ به منزله اسیدی شدن ۱۰ برابری محلول است. این واقعیت به همراه سیستم های خنثی کننده مورد استفاده گاهی اوقات امکان بکار بردن مقیاس PH را برای تعیین اندازه مخلوط داروی آب امکان پذیر می سازند.

رسانایی یک محلول نیز به معنای توانایی آن در هدایت جریان الکتریسیته از درون آن است. نمک های تجزیه شده و اسیدهای درون داروی آب مسئول رسانایی هستند. معمولا با افزایش میزان داروی آب رسانایی نیز به میزان نسبتاً ثابتی افزایش می یابد. بنابراین، برای هر داروی آبی ما خودمان می توانیم میزان رسانایی مورد نظر را به ازای هر اونس داروی آب، مثلا ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ میکروهو در اونس، از تولیدکننده درخواست نماییم. بدین ترتیب، رسانایی مقیاس خوبی برای تعیین غلظت داروهای آب تازه مخلوط شده خواهد بود. هر داروی آبی دارای میزان رسانایی متفاوتی بوده و بدین ترتیب دارای خواص رسانایی متفاوتی است. هیچ میزان معین جهانی «صحیحی» وجود ندارد چرا که هر محلولی با محلول دیگر متفاوت است.

کاربردهای PH و رسانایی
الف) رسانایی نشان دهنده میزان معین داروی آب تازه مخلوط شده است. جدولی رسانایی در مقادیر ۱، ۲یا ۳ اونس در گالن داروی آب را می توان در اتاق چاپ تهیه و یا آن را از تولیدکننده دریافت کرد. با مقایسه میزان رسانایی داروی آب تازه مخلوط شده با مقادیر مندرج در جدول می توان به صحت میزان رسانایی آن پی برد. در صورت استفاده از الکل این اندازه گیری قبل از افزودن الکل انجام می گیرد، پرا که الکل باعث کاهش قابل توجه رسانایی می شود. میزان اندک جایگزین های الکل مورد استفاده تأثیر چندانی بر رسانایی نخواهد گذارد و رسانایی معمولاً هیچ نوع اطلاعاتی درباره غلظت جایگزین های الکل نمی دهد چون اکثر جایگزین ها رسانای الکتریسیته نیستند.
ب) رسانایی نشان دهنده میزان آلودگی داروی آب است. کاغذ، مرکب و دیگر مواد معمولاً داروی آب را در طول عمل چاپ آلوده می سازند. بیشتر آلوده کننده ها معمولاً موجب افزایش رسانایی می گردند. اندازه گیری میزان تغییر رسانایی داروی آب در طول زمان نشان می دهد چه زمانی باید مخازن مرکب را خالی و آن ها را با داروی آب تازه پر کرد. اگرچه رقم مشخصی وجود ندارد، اما اکثر متصدیان چاپ با افزایش رسانایی تا مرز تقریبی ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ داروی آب را تعویض می کنند.
ج) اگرچه PH مقیاس چندان خوبی برای اندازه گیری میزان معین داروی آب نیست، با این وجود اندازه گیری آن و کنترل تغییرات آن در طول زمان از اهمیت خاصی برخوردار است. از آن می توان همچنین در اندازه گیری میزان آلودگی داروی آب استفاده کرد. اگر اندازه ابتدایی داروی آب تازه مخلوط شده ۸/۳ باشد و به مرور تا مرز ۵ بالا رود این نشان دهنده آن است که صمغ درون داروی آب دارای اسیدیته مناسب برای عملکرد صحیح نیست. بنابراین، داروی آب تازه باید تهیه شود.
د) اندازه گیری PH همچنین نشان می دهد آیا داروی آب مناسب برای مخلوط کردن با آب در یک چاپگر خاص مورد استفاده قرار گرفته است. برای نمونه، نسخه آب سنگین یک داروی آب خاص گاهی اوقات اسیدی تر از همان داروی آب تعبیه شده برای استفاده در آب سبک است. استفاده از فرمول آب سنگین در آب سبک مقادیر PH به مراتب پایین تری را نشان می دهد. این تأثیر منفی بر عملکرد دستگاه چاپ خواهد داشت و باعث خشکی، امولوسیون سازی بیش از حد، خوردگی، ساییدگی سطح و غیره می شود. برعکس، به کار بردن آب سنگین در فرمول آب سبک موجب تغییر در مقادیر مخلوط داروی آب گشته و منجر به حساسیت صفحه و تولید تفاله می شود.

اندازه گیری اسیدیته و رسانایی
بیشتر تولیدکنندگان دارای ابزار اندازه گیری اسیدیته و رسانایی هستند. بسیاری از کاربران دستگاه های چاپ به استفاده از کاغذ تورنسل روی آورده اند که شاید به اندازه دستگاه های اندازه گیری الکترونیکی دقیق و قابل اطمینان نباشند.

نتیجه گیری
برای دستیابی به مناسب ترین داروی آب و میزان صحیح آن شاید نیاز به آزمون و خطا باشد. به محض دست یافتن به این میزان مناسب، کنترل میزان اسیدیته و رسانایی داروی آب تازه مخلوط شده و تغییر این اعداد در طول زمان اطلاعات مفیدی درباره مخلوط داروی آب فراهم می آورد.