نمونه بسته بندی نوشیدنی..Examples of beverage packaging

این هم از مزایای بازیافت کاغذ در کشور های پیشرفته که با اون کاغذها قوطی های کاغذی برای انواع نوشیدنی ها درست کردند.

هذه هی فوائد إعاده تدویر الورق فی البلدان المتقدمه مع علب الورق، والورق لمختلف المشروبات علیه.

———————————————————————————————————————————-

These are the benefits of paper recycling in developed countries with the paper cans, paper for various drinks it.

———————————————————————————————————————————–

Bu müxtəlif içkilər üçün kağız kağız kutular ilə inkişaf etmiş ölkələrdə təkrar, kağız fayda var.