نمونه بسته بندی نوشیدنی..Examples of beverage packaging

3

این هم از مزایای بازیافت کاغذ در کشور های پیشرفته که با اون کاغذها قوطی های کاغذی برای انواع نوشیدنی ها درست کردند.

هذه هی فوائد إعادة تدویر الورق فی البلدان المتقدمة مع علب الورق، والورق لمختلف المشروبات علیه.

———————————————————————————————————————————-

These are the benefits of paper recycling in developed countries with the paper cans, paper for various drinks it.

———————————————————————————————————————————–

Bu müxtəlif içkilər üçün kağız kağız kutular ilə inkişaf etmiş ölkələrdə təkrar, kağız fayda var.