برچسب: اسلوب های اصلی چاپ

اسلوب های اصلی چاپ

اسلوب اصلی چاپ با در نظر گرفتن ۳ مرحله زیر ضروری است: الف:تهیهٔ گراوورهای دستی ب:تبدیل گراوور به چاپ و انجام چاپ ج:استفاده از فتو مکانیک در چاپ چگونگی انجام انواع چاپ ۱- چاپ برجسته:در این روش سطح چاپ شونده به صورت برجسته است. در نتیجه قسمت برجسته در مقابل غلتک آغشته به مرکب چاپ […]