برچسب: PH

کانداکتیویته و PH

هر متصدی ماشین چاپی باید بتواند وضعیت داروی آب مورد استفاده در دستگاه چاپ را کنترل نماید. اندازه گیری میزان اسیدی بودن و رسانایی اطلاعات مفیدی در خصوص آن دسته از ویژگی های داروی آب، نظیر اندازه مجاز، میزان آلودگی و حتی مناسب بودن محصول برای کاربردی خاص را فراهم می نماید. آگاهی اندک در […]