سهام مرتبط با صنعت چاپ و تبلیغات در بازارسرمایه

سهام مرتبط با صنعت چاپ و تبلیغات در بازارسرمایه

بررسی بازدهی و نقدشوندگی برخی سهام مرتبط با صنعت چاپ و تبلیغات در بازارسرمایه (بورس و فرابورس)

تاریخ محاسبات : اول تیرماه ۱۳۹۹

#چافست

بازدهی و نقدشوندگی (افست)
۳ ماهه:۱۲۱٫۳۵٪رتبه:۲۳۲
۶ ماهه:۱۷۰٫۴۲٪رتبه:۲۶۷
۹ ماهه:۱۲۶٫۸٪رتبه:۲۸۵
۱ ساله:۴۰۰٫۶۸٪رتبه:۲۷۴

#چکاپا

بازدهی و نقدشوندگی(کاغذ پارس)
۳ ماهه:۱۸۷٫۷۳٪رتبه:۴۱۱
۶ ماهه:۲۶۳٫۹۶٪رتبه:۵۱
۹ ماهه:۵۲۵٫۶۷٪رتبه:۲۶
۱ ساله:۷۲۳٫۸۸٪رتبه:۲۳

#چکارنشرکت کارتن ایران

بازدهی و نقدشوندگی (کارتن ایران)
۳ ماهه:۶۲٫۷۵٪رتبه:۵۹۲
۶ ماهه:۱۷۶٫۵۷٪رتبه:۳۸۳
۹ ماهه:۱۵۷٫۶۷٪رتبه:۲۱۲
۱ ساله:۴۲۲٫۹۵٪رتبه:۱۸۵

#چکاوه

بازدهی و نقدشوندگی(کاغذ سازی کاوه)
۳ ماهه:۶۳٫۴۲٪رتبه:۴۹۹
۶ ماهه:۱۷۸٫۳۹٪رتبه:۳۶۲
۹ ماهه:۴۳۵٫۷۵٪رتبه:۳۲۲
۱ ساله:۶۷۵٫۵۲٪رتبه:۳۰۵