برچسب: مقاله ای در مورد تبلیغات

فرهنگ تبلیغات

شیوه ای از «تبلیغات» که در آن، آگهی دهنده، پیام خود را به گونه ای طراحی می کند که از حاشیه های پایین گسترهء شنوایی و بینایی مخاطبان بهره گیرد تا ضمیر نا خودآگاه آنها را متأثر سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی توأم استفاده می شود. حاشیه های […]

تبلیغات محیطی

این روش تبلیغی تا حالا بسیار کار ساز بوده است زیرا به کمک آن توان راه ورود برندها و نام های تجاری را به مکانی هایی که قبلا رسانه های سنتی از دستیابی به آنها محروم بوده اند نظیر خیابان ها، محل کار افراد و مدارس، بازکرد. تبلیغ روی خودروی در ایران هنوز جا نیفتاده […]